INDUSTRIJSKI OBJEKTI

 

Na področju industrijskih objektov je dejavnost Himomontaže usmerjena v novogradnje, rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih objektov kot:

 • metalurški objekti (jeklarne, tovarna glinice in aluminija,...)
 • kemični objekti (tovarne barv, lakov in smol,...)
 • petrokemični objekti (rafinerije, rezervoarski prostori,...)
 • objekti za predelavo lesa in papirja (tovarne celuloze, kartona in papirja, tovarna ivernih plošč,...)
 • industrija gradbenega materiala (cementarne in apnenice,...)
 • objekti prehrambene in živilske industrije (mlekarne, oljarne, tovarne sladkorja, tovarne mestnih izdelkov,...)
 • farmacevstka industrija
 • avtomobilska industrija


Na zgoraj omenjenih objektih je Himomontaža usposobljena za novogradnjo oziroma rekonstrukcijo naslednje vrste opreme:

 • tehnološke opreme
 • strojnih in elektro instalacij
 • rezervoarji, posode, izmenjevalci, kolone
 • razne peči, rotirajoče naprave
 • sortirne, filtrirne, čistilne in odpraševalne naprave
 • tehnološki cevovodi iz nelegiranih, visoko in nizkolegiranih jekel
 • transportne naprave
 • jeklene konstrukcije
 • žerjavi in dvigala

Rekonstrukcija lakirne linije
REVOZ, Novo mesto Montaža tokovodnikov v 
TALUM Kidričevo


Dobava in montaža, testiranje in 
spuščanje v zagon postrojenja
čiste pare v objektu sterila
LJUBLJANSKE MLEKARNE

REFERENCE na večjih objektih:

JULON, Ljubljana

Na objektu smo izvajali sledeče cevne povezave:
 • diatermično olje,
 • vroča voda,
 • para,
 • dvoplaščna cev za product.
Projekt Econyl - gre za nov industrijski proces, s katerim se iz odpadkov iz najlona 6 različnih vrst (najdemo ga v rabljenih preprogah, ribiških mrežah in drugih tekstilnih izdelkih), pridobiva regenerirana surovino kaprolaktam, ki je osnova za izdelavo izdelkov (plastike) z višjo dodano vrednostjo (poliamid 6).

PETROL Pretekališče Štore

Dobava in montaža cevovodov in montaža strojne opreme vezane na novogradnjo PRESTAVITEV PRETAKALIŠČA IN POVEČANJE KAPACITET SKLADIŠČA UNP ŠTORE - I.FAZA za naročnika NAFTA STROJNA, Lendava (investitor Petrol Plin) in sicer:

Na objektu smo izvajali montažo cevovodov ter montažo strojne in tehnološke opreme za naslednje sklope:

 • črpališče (črpalki, kompresor, separator za UNP, merilnik masnega pretoka, merilnik tlaka, merilnik temperature, …) in armature na rezervoarskem prostoru,
 • pretakališče (pretakalni roki, separator za UNP, merilnik masnega pretoka, merilnik tlaka, merilnik temperature, …),
 • požarna voda (PE in nerjavni cevovodi s šobami za hlajenje, armature, nadzemni hidranti, …).

LAFARGE CEMENT TRBOVLJE

Na objektu smo izvajali sledeča dela:
 • demontaža obstoječega reduktorja mlina surovine MPS;
 • montaža novega reduktorja mlina MPS;
 • montažna in prilagoditvena dela na sistemih mazanja in hlajenja reduktorja

SALONIT Anhovo

MONTAŽA TEHNOLOŠKE OPREME IN KONSTRUKCIJ NA OBJEKTU ZA NATOVARJANJE CEMENTA IZ PS2:
 • montaža sistema zračnih drč, mobilni polnilni meh, vrečasti filter za odpraševanje,
 • montaža jeklene konstrukcije
 • krovska in kleparska dela

DUNAFERR, Dunaujvaros, Madžarska

MONTAŽA STROJNE OPREME KORAČNE PEČI V JEKLARNI DUNAFERR, Dunaujvaros, Madžarska
A. MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE

pomični okvir , dvižni okvir, vodne drče, portal za razkladanje


B. MONTAŽA MEHANIZMOV

dvižni mehanizem, pomični mehanizem


C. MONTAŽA CEVOVODOV IN PODPOR ZA:

Plin, Dušik, Vodo, Hidrauliko


D. MONTAŽA HIDRAVLJIČNE OPREME

glavne črpalke, rezervoar, dvižni cilindri, potni cilindri, dvižni cilindri za vrata na nakladalni in razkladalni postaji


E. OPREMA NA POSTAJI ZA RAZKLADANJE

Razkladalni stroj, obstoječa valjčna proga na razkladalni postaji, valjčna proga


F. OPREMA NA POSTAJI ZA NAKLADANJE

nakladalni stroj


G. MONTAŽA POSTAJE ZA RAVNANJE Z ODPADNIMI VODAMI

glavne črpalke, rezervoar, dvižni cilindri, potni cilindri, dvižni cilindri za vrata na nakladalni in razkladalni postaji


H. MONTAŽA CEVI ZA ODPADNI PLIN, TER PODPOR
I. MONTAŽA OPREME IZGOREVALNEGA SISTEMA

gorilniki, ventilatorji, dekuperator, dušilec


J. MONTAŽA NAKLADALNIH IN PREMESTITVENIH VALJČNIH PROG

valjčna proga + stoper

Mlekarna CELEIA Arja vas

1. DELNA DOBAVA IN MONTAŽA CEVOVODOV IN STROJNE OPREME IN MATERIALA ZA IZVEDBO DEL NA OBJEKTU ČISTILNA NAPRAVA—BIOLOŠKA PREDOBDELAVA V MLEKARNI CELEIA
 • Montaža posod in podestov iz emajlirane pločevine za čistilno napravo Mlekarna Celeia
 • Dobava in montaža opreme - izvedba obrtniških del pri spremembi strojnice na objektu za prečiščenje odpadnih voda
 • Dobava in montaža materiala in opreme za izvedbo povezave črpališča s čistilno napravo Mlekarna Celeia
 • Montaža opreme in izvedba cevovodov na čistilni napravi

DUFERCO, La Louviere, Belgija

MONTAŽA STROJNE OPREME KORAČNE PEČI KAPACITETE 280 t/h V JEKLARNI DUFERCO
A. MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE

pomični okvir , dvižni okvir, vodne drče, portal za razkladanje


B. MONTAŽA MEHANIZMOV

dvižni mehanizem, pomični mehanizem


C. MONTAŽA CEVOVODOV IN PODPOR ZA:

Plin, Dušik, Vodo, Hidrauliko


D. MONTAŽA HIDRAVLJIČNE OPREME

glavne črpalke, rezervoar, dvižni cilindri, potni cilindri, dvižni cilindri za vrata na nakladalni in razkladalni postaji


E. OPREMA NA POSTAJI ZA RAZKLADANJE

Razkladalni stroj, obstoječa valjčna proga na razkladalni postaji, valjčna proga


F. OPREMA NA POSTAJI ZA NAKLADANJE

nakladalni stroj


G. MONTAŽA POSTAJE ZA RAVNANJE Z ODPADNIMI VODAMI

glavne črpalke, rezervoar, dvižni cilindri, potni cilindri, dvižni cilindri za vrata na nakladalni in razkladalni postaji


H. MONTAŽA CEVI ZA ODPADNI PLIN, TER PODPOR
I. MONTAŽA OPREME IZGOREVALNEGA SISTEMA

gorilniki, ventilatorji, dekuperator, dušilec


J. MONTAŽA NAKLADALNIH IN PREMESTITVENIH VALJČNIH PROG

valjčna proga + stoper

Merkscha Furnirnica, Celje

1. MONTAŽA KOTLA NA BIOMASO IN PRIPADAJOČE STROJNE OPREME-Proizvajalec kotla: WEISS-Kessel, Maschinen und Anlagenbau GmbH in sicer montaža:
 • kotel (25.000 kg/h; 75/65; 510/485°C)
 • kurišče
 • dimni in zračni kanali
 • odpepeljevanje
 • cevovodi, armature
 • jeklene konstrukcije

2. VISOKOTLAČNA PARNA KOTLOVNICA NA BIOMASO IN RAZŠIRITEV SKLADIŠČA LESNIH ODPADKOV-IZVEDBA STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME (dobava, montaža, AKZ, izolacija in preizkus opreme in materiala)
 • Hlajenje, ogrevanje in prezračevanje prostorov
 • Vodovod (notranji in zunanji) ter kanalizacija
 • Komprimiran zrak
 • Zunanji razvod pare, kondenzata, vroče vode in povezava na obstoječo kotlovnico Energetike Celje in parno postajo
 • Notranji razvodi pare in vroče vode
 • Notranji razvodi kondenzata, napajalne vode, vakuuma in ostalih vodov
 • Dimni kanali

3. OBSTOJEČA KOTLOVNICA-IZVEDBA REKONSTRUKCIJE STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME (delna dobava, montaža, AKZ, RTG in preizkusi opreme in materiala)
4. MONTAŽA ZRAČNEGA KONDENZATORJA LU-KO IN PRIPADAJOČE OPREME
 • Jeklena konstrukcija LU-KO
 • Toplotni prenosniki

TALUM, Kidričevo

1. TOKOVODNIKI ZA ELEKTROLIZNE PEČI 180 kA
 • začasna povezava HC1 in HC2 z Al
 • tokovodniki
 • izdelava in montaža anodnih in katodnih fleksiblov
 • sestava in montaža tokovodnikov preseka do 600x180 mm
 • varjenje anodnih in katodnih fleksiblov
 • razne povezave med staro in novo elektrolizo s tokovodniki
 • demontaža obstoječe povezave med HC1 in HC2

2. TOKOVODNIKI ZA TR 2
 • montaža in varjenje Al tokovodnikov med izvorom toka in elektrolizno halo HC1 in HC2
 • montaža stikal 180 kA

3. ČISTILNA NAPRAVA HC 1
 • vibracijsko sito
 • glavna zračna drča podest za distributor
 • distributor
 • razdelilne zračne drče
 • cevovod komprimiranega zraka in ostale predeleve
 • priprava detaljne tehnične dokumentacije
 • izdelava opreme in elementov
 • demontaža obstoječe opreme in materiala
 • predelava in montaža nove opreme in materiala
 • AKZ, preizkusi

BELINKA, Ljubljana

1. ZAMENJAVA CENTRIFUGE IN SUŠILNIKA - izvedba demontaže, delne dobave in montaže opreme in materiala vključno AKZ in izolacijo
 • demontaža obstoječe opreme in cevovodov
 • montaža tehnološke opreme
 • cevovodni kanali za zrak
 • cevovodi in armature za tehnološke medije
 • odpraševanje presipnih mest
 • primarni cevovodi stisnejenega zraka do razdelilnikov
 • izvedba prigraditve dodatnega vpihovanja pare
 • izvedba by-pass-a zrakovoda med do in odvodnim zračnik kanalom na sušilniku
 • izvedba podkonstrukcije filtra v obratu NaPb in izolacije filtra

2. SUŠILNA LINIJA 3 V OBRATU NaPB - izvedba demontaže obstoječe opreme, delna dobava, montaža, AKZ in izolacija opreme
 • oprema (vibr.dozator, sušilnik, tehtnica, ventilatorji, filtri, grelniki, hladilnik, transporter, .)
 • cevovodi za sušilni zrak
 • cevovodi za odpraševanje
 • servisna dvigala
 • toplotna izolacija cevovodov
 • napajanje grelnika zraka v 1.coni
 • napajanje grelnika zraka v 2.coni
 • napajanje vlažilnika zraka v 2.coni
 • para 2,8 in 4 bar
 • komprimiran zrak
 • para 11 bar in 2,8 bar
 • kalorifersko ogrevanje s paro
 • napajanje hladilnika zraka
 • notranji hidrant
 • kondenzat za pranje

3. POLNILNICA VODIKA - strojno instalacijska dela
 • zdelava, dobava in montaža stojnih instalcij in opreme

4. RAZNA MANJŠA REMONTNA IN VZDRŽEVALNA DELA

VIPAP VIDEM Krško

1. REKONSTRUKCIJA PAPIRNEGA STROJA 2
 • demontaža obstoječe opreme in cevovodov
 • montaža nove opreme, cevovodov in konzol
 • montaža oljnih in mazalnih sistemov
 • predelava cevovodov pred samo rekonstrukcijo
 • kontrola zvarov
 • preizkusi trdnost in tesnosti
 • čiščenje sistemov

2. IZVEDBA PAROVODA ZA PS 2
 • parovod 4,5 bar in 270°C za napajanje PS2 in DIP
 • cevovod za hladilno vodo za PS2, PS3 in DIP
 • jeklena konstrukcija, stebri, podpore in obešala za parovod in hladilno vodo
 • demontaža obstoječe opreme in materiala
 • dobava in montaža strojne opreme in materiala
 • RTG kontrola zvarov
 • tlačni preizkusi
 • sodelava pri poskusnem obratovanju in tehničnem pregledu

3. MODERNIZACIJA PAPIRNEGA STROJA 3
 • demontaža obstoječe opreme
 • montaža armatur in cevovodnega materiala
 • dobava in montaža/izdelava podpor in konzol za cevovode
 • testni preizkusi

4. VRAČANJE KONDENZATOV IZ TP IS2 V ENERGETIKO IN OGREVANJE SKLADIŠČA KEMIKALIJ (dobava in montaža strojnih instalacij in strojne opreme)
 • dobava in montaža opreme in materiala
 • AKZ in izolacijska dela

5. PRESTAVITEV SKLADIŠČA H2O2 - strojno montažna dela
 • demontažna dela
 • dobava in montaža opreme in materiala

6. RAZNA REMONTNA in VZDRŽEVALNA DELA V PROIZVODNJI

LJUBLJANSKE MLEKARNE

1. REKONSTRUKCIJA OBRATA LJUBLJANSKIH MLEKARN V MARIBORU - modernizacija in racionalizacija proizvodnje - obnovljeni obstoječi in preseljeni tehnološki postopki za proizvodnjo sirnih namazov, proizvodnjo skute, mozzarele in sirov
 • izvedba, dobava in montaža tehnološke opreme
 • izvedba pripadajočih strojnih instalacij
 • izvedba pripadajočih elektroinstalacij
 • procesno vodenje in krmiljenje

2. DRUGA ETAPA REKONSTRUKCIJE OBRATA LJUBLJANSKIH MLEKARN V MARIBORU - sanacija sirarne in predelava sirotke
 • izvedba, dobava in montaža tehnološkega hlajenja
 • izvedba pripadajočih strojnih instalacij
 • izvedba pripadajočih elektro instalacij

3. LJUBLJANSKE MLEKARNE, Ljubljana - strojno instalacijska dela v postrojenju za proizvodnjo čiste pare v objektu Sterila
 • postrojenje za proizvodnjo čiste pare
 • priključne parne postaje
 • naprava za pripravo mehke vode
 • naprava za zbiranje in prečrpavanje kondenzata

4. OBJEKT LJUBLJANSKIH MLEKARN V MARIBORU - dobava in vgradnja opreme in materiala za proces Zgoščevanje sirotke - Reverzna osmoza
 • strojno tehnološki del - delna dobava in montaža
 • izvedba strojnih instalacij
 • izvedbe elektro instalacij

5. REKONSTRUKCIJA OBRATA LJUBLJANSKIH MLEKARN V LJUBLJANI - Izvedba zunanjih razvodov energetskih cevnih medijev na energetskem mostu
 • dobava in montaža opreme in materiala
 • izvedba izolacije in AKZ
 • izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje ter projekta izvedenih

6. LJUBLJANSKE MLAKARNE, Ljubljana - izvedba povezave znanjega razvoda hidrantnega omrežja in objektov Konzum, ML-1 in Sterilizacija - klet:
 • dobava in montaža opreme in materiala
 • izvedba izolacije in AKZ
 • izdelava POV in PID

7. LJUBLJANSKE MLEKARNE, Ljubljana - strojne instalacije za objekt Plastenka (komprimiran zrak, hladilna voda in kanalizacija v kleti, Sanacija netestnosti izmenjevalcev toplote sistema 2, Hlajenje evaporata v Sterili in naprava za dvig tlaka vode za Pasterizacijo :
 • dobava in montaža materiala in opreme
 • elektro dela
 • izolacijska dela
 • tlačni preizkusi

8. ČRPALIŠČE ODPADNE VODE V KLETI SPREJEMA

Na objektu smo izvajali montažo cevovodov ter montažo strojne in tehnološke opreme.
Obnova v bazenu odpadne vode v prostoru sprejema mleka in smetane je bila potrebna zaradi dotrajanosti sistema odpadne vode. Izvedli smo montažo dveh novih potopnih črpalk s tlačnima cevovodoma, ki sta se priklopila na obstoječi sistem. Prav tako smo izvedli kompletne elektroinstalacije s krmiljenjem in regulacijo ter prenosom signalov na scado.


9. REKONSTRUKCIJA KONDENZATA V KLETI SPREJEMA

Na objektu smo izvajali montažo cevovodov ter montažo strojne in tehnološke opreme.
Sistem vračanje kondenzata v konzumni mlekarni v prostoru bivšega CIP-a je bilo potrebno prestaviti zaradi uporabe prostora v druge namene. V prostoru sprejema mleka in smetane zraven bazena odpadne vode smo izvedli rezervoar kondenzata z vsemi priključki, črpalkami kondenzata z armaturami in cevovodi v centralni rezervoar kondenzata ter vezavo novih kondenzatnih cevovodov na rezervoar kondenzata s priklopom na obstoječe cevovode. Prav tako smo izvedli kompletne elektroinstalacije s krmiljenjem in regulacijo ter prenosom signalov na scado.


10. DEMONTAŽA OBSTOJEČIH TLAČNIH POSOD ZA ZRAK IN MONTAŽA NOVE EKSPANZIJSKE POSODE V=20 m3

LUKA KOPER

TERMINAL ZA SPREJEM NAFTINH DERIVATOV NA POMOLU II V LUKI KOPER - dobava in montaža izvedba strojno tehnoloških cevovodov I faza izgradnje:
 • dobava in montaža SLOP rezervaoarjev
 • delna dobava in montaža strojne opreme
 • dobava, montaža in AKZ tehnoloških cevovodov
 • tlačni preizkusi

REVOZ, Novo Mesto

1. IZVEDBA CEVOVODOV NA TTS
 • delna dobava materiala za cevne podpore
 • priprava izometrikov in specifikacij
 • montaža opreme in materiala dobavljenega s strani DURR
 • montaža cevovodov in armatur

2. IZVEDBA MODIFIKACIJE PEČI LAKIRNICE
 • montaža novih modulov sušilnih peči
 • rekonstrukcija odsesevalnega sistema

3. REKONSTRUKCIJA LAKIRNE LINIJE
 • demontaža stare lakirne kabine
 • izdelava in montaža segmentov nove lakirne kabine
 • izdelava in montaža podstavkov za robote
 • izdelava in montaža nosilne konstrukcije robotov
 • montaža novih lakirnih robotov (dobavitelja ABB)

. DEMONTAŽA OPREME LINIJE TS/CATA LOT 1 in LOTt2
 • tunel za površinsko obdelavo
 • transportni trak
 • izpraznitveni rezervoar površinske obdelave
 • kataforezna kad in njeni dodatki
 • vse cevi povezane z instalacijami
 • transformatorji
 • razdelilne omarice, komandni pulti, omarice za električno in pnevmatsko krmiljenje
 • hladilnik EC laka
 • vsi nekoristni prehodi, podi, zaščitne ograje

CINKARNA CELJE

1. REKONSTRUKCIJA I. in II. PRANJA GELA Z REDUKTIVNO OBDELAVO
 • izvedba navezave cevovodov I. pranja

2. REKONSTRUKCIJA IN POSODOBITEV KEMIČNE OBDELAVE V PROIZVODNJI TIO2
 • demontaža obstoječe opreme, izdelava, dobava, montaža in AKZ opreme in materiala
 • rušitvena dela
 • izdelava, dobava, montaža in AKZ
 • nosilne konstrukcije za mešalnike
 • izdelava, dobava, montaža in AKZ mešalnikov (20 m3, 30m3, 50 m3)

3. REKONSTRUKCIJA ODVODA DIMNIH PLINOV V PROIZVODNJI
 • demontaža obstoječih kanalov in opreme, izdelava, dobava, montaža in AKZ novih kanalov ter podestov, podpor in konzol
 • plinovod venturi filter +12 m
 • plinovod filter-ventilator +18 m

4. MEŠALNE POSODE - izdelava, dobava, montaža in AKZ mešalnih posod in podestov
 • izdelava, dobava in montaža podestov okrog obstoječih posod s pohodnimi rešetkami
 • izdelava, dobava, montaža mešalnikov (50 m3, 2*10 m3) z reduktorji, mešali in posodo-kadjo
5. II. STOPNJA NEVTRALIZACIJE - LINIJA A
 • izdelava, dobava, montaža in AKZ opreme
 • strojna dela (demontaža obstoječe opreme, dobava in montaža jeklene konstrukcije, pohodnih pločevin in navadnih ograj)
 • AKZ konstrukcije
 • izdelava in montaža posod, pripadajočih mešal, pokrovov. mostov, pogonov, priključkov ter podestov

Tovarna olja GEA Slovenjska Bistrica

1. REKONSTRUKCIJA RAFINERIJE II. FAZA
 • delna dobava, montaža, izolacija in preizkušanje tehnološke opreme (De Smet), posod in instalacij (linija beljenja, linija odstranjevanja voskov, semi kontinuirana linija dezodorizacije, zaprti sistem hlajenja barometričnih vod)
 • dobava, montaža, AKZ, toplotna izolacija strojnih instalacij in opreme (zunanji in notranji vodovod, notranje hidrantno omrežje in mehka tehnološka voda, razvod pare, prezračevanje, hlajenje, toplozračno ogrevanje, komprimiran zrak, dušik, hladilni stolp)
 • dobava in montaža - avtomatizacija zunanjih rezervoarjev za rastlinsko olje (strojne instalacije in oprema-para, kondenzat, olje, komprimiran zrak, dušik, protipožarna zaščita; rekonstrukcija obstoječe črpalne postaje in izgradnja nove; instrumentacija; armature; avtomatizacija in elektrokomponente)
 • izgradnja parne kotlovnice 110 kg/h x 70 bar (montaža kotla in kotlovske opreme; dobava in montaža strojnih instalacij in opreme-plinske instalacije, para in kondenzat)

2. PRESELITEV REZERVOARJEV IN IZVEDBA POVEZOVALNIH CEVOVODOV
 • demontaža 7 kos nerjavnih rezervoarjev v Oljarica Kranj in njihova montaža v TO GEA, Slovenska Bistrica, montaža cevnih povezav z armaturami med rezervoarji in mesti priklopa na fiksne instalacije

3. OGREVANJE SKLADIŠČ, POLNILNIC IN RAFINIRANEGA OLJA
 • strojnoinstalacijska dela-dobava in montaža opreme in materiala, izolacija in AKZ (toplotna postaja in gretje olja, para, vračanje kondenzata, toplozračno ogrevanje, protipožarna zaščita)

4. ČRPALIŠČE SUROVIH OLJ
 • strojnoinstalcijska dela - dobava in montaža opreme in materiala, izolacijska dela (prezračevanje, radiatorsko ogrevanje, prečrpavanje olja, komprimiran zrak, protipožarna zaščita)

5. RAFINERIJA - LINIJA VINTERIZACIJE - SANACIJA PO POŽARU
 • detekcija zatečenega stanja, demontaža, saniranje poškodb
 • montaža nove strojne opreme in cevovodov, izolacija in AKZ
 • tlačni preizkusi cevovodov

Tovarna sladkorja Ormož

1. DEMONTAŽNA IN MONTAŽNA DELA TER DELNA DOBAVA ZA REALIZACIJO PROJEKTA ORMOŽ 3
 • montaža uparjalnika
 • rekonstrukcija cevovodov

2. MONTAŽA OPREME IN CEVOVODOV ZA FILTRACIJO
 • montaža opreme (svečasti filtri, mešala s pogonom, črpalke, rezervoar za sok, rezervoar za usedline, stopnic, .)
 • montaža cevovodov

3. IZVEDBA STREŠNE KONSTRUKCIJE IN MONTAŽA IZMENJEVALCA
 • izdelava, montaža in AKZ nadstreška za deponijo karbonizacijskega mulja
 • vstavitev izmenjevalca v obstoječi kanal-demontaža izmenjevalca, demontaža kanala, montaža izmenjevalca, dobava in montaža cevovoda)

4. DEMONTAŽA TEŽKE IN DRUGE STROJNE in ELEKTRO OPREME ZA SUHI IZTOVOR REPE
 • Demontaža strojne in elektro opreme za suhi iztovor repe
 • Priprava demontirane opreme za transport

ACRONI Jesenice

I. 1. ODSESOVANJE 4. ODPRTINE ELEKTROOBLOČNE PEČI
 • izdelava, dobava, montaža in AKZ kanalov, zbiralnikov prahu in podpornih jeklenih konstrukcij
 • montaža tehnološke opreme (dobavitelja AAF)
 • dobava in montaža jeklenih delov kompenzatorjev

II. 1. REKONSTRUKCIJA VALJARNIH PEČI V OBJEKTU VALJARNA DEBELIH PLOČEVIH
 • dobava in montaža kanalov s podporami za peči: končna komorna peč - paket 1, stranska komorna peč - paket 2, valjčna peč - paket 3
 • delna dobava in montaža cevovodov za peči: končna komorna peč - paket 1 (end batch furnace-package 1), stranska komorna peč-paket 2 (side batch furnace-package 2), valjčna peč-paket 3 (roller batch furnace-package 3)

2. DOBAVA IN MONTAŽA PODPORNE JEKLENE KONSTRUKCIJE KANALOV IN CEVOVODOV ZA PREDMETNE PEČI
 • struktura kanalov (pretočni medij): izpuh dimnih plinov, dovod zgorevalnega zraka, odvod izločenega zraka, razdelilniki zraka
 • struktura cevovodov (pretočni medij): izgorevalni cevovodi, plinovodi, plinski razdelilniki, cevovodi zgorevalnega zraka, cevovodi izločenega zraka, cevovodi hladilnega zraka, cevovodi vročega rekuperiranega, cevovodi gorilnika

LEK Lendava

1. ZBIRANJE ODPADNIH TEHNOLOŠKIH VOD-ZUNANJE TEHNOLOŠKE KANALIZACIJE V OBRATU GENTAMICIN
 • izdelava izvedbene dokumentacije za dve kontejnerski posodi za odpadne tehnološke vode in stoječi rezervoar za skupni zbir odpadnih tehnoloških vod
 • izdelava izometrije poteka tras cevovodov
 • izdelava posod
 • kompletna montaža na objektu vključno s cevnimi povezavami
 • elektro instalacijske povezave krmilnih omar s črpalkami
 • izdelava PID in ostale primopredajne dokumentacije

2. ODSESAVANJE SMRADU IZ FLOTACIJE
 • izdelava projekta za izvedbo
 • dobava opreme in materiala
 • kompletna vgradnja opreme
 • izdelava PID in ostale primopredajne dokumentacije

3. MAGISTRALNI CEVOVOD HLADILNEGA MEDIJA
 • dobava opreme in materiala
 • vgradnja opreme in materiala
 • izdelava PID in ostale primopredajne dokumentacije

4. REKONSTRUKCIJA CEVOVODOV
 • izdelava elementov v delavnici in dobava na gradbišče
 • dobava in montaža opreme in materiala
 • primopredajna dokumentacija

5. VZDRŽEVALNA IN REMONTNA DELA NA LOKACIJAH LEK LENDAVA IN LEK MENGEŠ
 • izvedba strojnih, cevarskih in varilskih del na tehnoloških cevovodih in opremi v času letnih remontov

LESNA Otiški Vrh

1. LINIJA ZA KONTINUIRANO PROIZVODNJO IVERNIH PLOŠČ
 • Jeklene konstrukcije za strojno opremo dobavitelja METSO PANELBOARD, NEMČIJA / FINSKA, podesti, ograje, stopnice in podpore za ostalo strojno in elektro opremo (160 ton):
 • projektiranje (PZI - delavniška dokumentacija, statični izračun) nabava materiala, izdelava in dobava na gradbišče
 • montaža
 • AKZ
 • dokumentacija za primopredajo in tehnični pregled

2. Montaža strojne opreme dobavitelja METSO
 • kontinuirana stiskalnica za iverne plošče z odsesovanjem dimnih plinov
 • formirna proga z natresnimi postajami iverja, predstiskalnico, tehtnico, in kovinskim detektorjem silosi z iznašalnimi napravami
 • tračni in polžni transporterji, elevatorji
 • valjčne in tračne proge
 • naprava za ohlajanje ivernih plošč
 • dvižne mize
 • žage za obrezovanje ivernih plošč
 • sodelovanje pri spuščanju v pogon
 • dokumentacija za tehnični pregled

3. ELEKTRO DELA
 • dobava in montaža kabelskih polic in lestev ter zaščitnih cevi za kable ter delno tudi kablov
 • montaža komandnih, stikalnih in razdelilnih naprav
 • polaganje in terminiranje kablov
 • sodelovanje pri spuščanju v pogon in dokumentacija za tehnični pregled

SILKEM Kidričevo

1. PROJEKT REKONSTRUKCIJA KALCINACIJE I - 2. FAZA
 • projektiranje (PZI - delavniška dokumentacija, statični izračun)
 • nabava materiala
 • izdelava in dobava na gradbišče
 • montaža
 • AKZ
 • dokumentacija za primopredajo in tehnični pregled za opremo in material v skupni teži 500 ton, in sicer: jeklena konstrukcija
 • silosi s podkonstrukcijo, podesti, stopnice in ograje, peč za glinico, krogelni mlin, fasada s podkonstrukcijo, strešna kritina z odtoki

2. PROJEKT REKONSTRUKCIJA KALCINACIJE I - 2. FAZA - MLIN ZA KALCINIRANO GLINICO
 • projektiranje (PZI - delavniška dokumentacija, statični izračun nabava materiala, izdelava in dobava na gradbišče
 • demontaža obstoječe opreme
 • montaža
 • AKZ
 • dokumentacija za primopredajo in tehnični pregled za opremo in material v skupni teži 35 ton, in sicer: jeklena konstrukcija, stopnice in ograje, fasadna in strešna kritina, nerjavni cevovod, montaža opreme za filter in polž.

3. PROJEKT REKONSTRUKCIJA KALCINACIJE I - OSTALA OPREMA
 • konstruiranje
 • izdelava, dobava, montaža in AKZ sušilnika glinice
 • izdelava, dobava, montaža in AKZ drobilnik glinice (2 kos)

LESONIT Ilirska Bistrica

1. MONTAŽA NOVE PROIZVODNE LINIJE VLAKNASTIH PLOŠČ - Stiskalnica in druga tehnološka oprema:
 • Natresna postaja
 • Transportna oprema
 • Predstiskalnica
 • Diagonalne žage
 • Kontinuirana preša
 • Hladilni sistem
 • Hidravlične povezave na stroju

2. DEMONTAŽA OPREME OBSTOJEČE PROIZVODNE LINIJE PX PLOŠČ v proizvodni hali in zunaj:
 • demontaža opreme (strojne, elektro, mer.reg. opreme)
 • transport na deponijo in odlaganje ter sortiranje
 • določanje opreme, ki se ponovno uporabi in opreme, ki se skladišči
 • faza I: jeklena konstrukcija, podesti, stopnišča, cikloni, celični dozatorji, ventilatorji, bunkerji, transportne naprave , cevovodi in kanali, kompletna proizvodna linija, hidravlični prostor z opremo in cevovodi, ventilatorski prostor z opremo in cevovodi , komandni pulti in el.oprema
 • faza II: cevovodi zračnega transporta, vrečasti filtri, oprema finalne linije, linije Schelling, komandni pulti in el.oprema

TDR Metalurgija

1. SKLADIŠČENJE IN PRIPRAVA SUROVIN ZA INDUKCIJSKE PEČI-izdelava, delna dobava, montaža in AKZ strojno-tehnološke in elektro opreme
 • strojno tehnološki del (silosi, nosilna in podporna konstrukcija silosov in druge opreme, podesti, elektromagnetni vibracijski dozirniki, valjčni transporterji, stopnišča, .)
 • oblaganje lijakov silosov z gumo
 • elektro oprema ter programski del sistema krmiljenja in upravljanja

2. DEMONTAŽA OPREME PEČI M2 IN PREVOZ NA DRUGO LOKACIJO
 • elektrodni sistem, sekundarni vodi, ventilatorji, transformator, dimniki, haube, dvigala, konstrukcije, cevovodi, banje, komandni pult, hidravlični in transformatorski prostor, trak, tehtalni sistem, dozirniki, drobilec, silosi, streha, .)

3. SANACIJA ELEMENTOV DIMNE NAPE IN IZVEDBA POKROVOV
Novice

Trenutno v izvedbi

Avgust 2020

ENERGETIKA LJUBLJANA – Zamenjava veznega parovoda med B2 in B3 v TETOL

AQUAFILSLO, Ljubljana – Montaža inox opreme ter cevovodov za projekt DrM filtri ter montaža cevovodov za paro DN 150

ČISTILNA NAPRAVA MARIBOR – Predelava inox cevovoda DN 400 ter zamenjava ventilov, sanacija cevi DN 600 ter predelava cevovodov puhala C ter D

METAL RAVNE – Remonti v valjarni

TE ŠOŠTANJ – Sanacija kotlovskega obtočnega sistema na B6

PALOMA, Sladki vrh – Montaža inox cevovodov

AquafilSlo – razna vzdrževalna varilno cevarska dela na inox cevovodih

Pivovarna Union, Ljubljana – razna varilno cevarska vzdrževalna dela

Salonit Anhovo – montažno vzdrževalna dela  

.

.

Za uporabo nekaterih funkcij in pravilen prikaz te spletne strani je potrebna uporaba piškotkov. Več informacij o piškotkih najdete tukaj.

Strinjam se z uporabo piškotkov na tej spletni strani: