EKOLOŠKI OBJEKTI


 

A. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

 • industrijske čistilne naprave   
 • komunalne čistilne naprave
         

              Čistilna naprava prašičereja, Podgrad


B. ČIŠČENJE ZRAKA

 • odžveplevalne naprave
 • odpraševalne naprave
 • elektrofiltri

Dobava in montaža biološkega dela
čistilne naprave LAŠKO


 
Montaža strojne in tehnološke opreme
 ter montaža cevovodov,
Čistilna naprava Celje

Naprava za razžvepljevanje dimnih plinov
v Termoelektrarni Trbovlje

 

REFERENCE na večjih objektih:

Centralna čistilna naprava Ptuj

Na objektu smo izvajali montažo strojne in tehnološke opreme ter montažo cevovodov.
Sekvenčna biološka čistilna naprava kapacitete 68.000 PE (populacijskih ekvivalentov) z aerobno stabilizacijo blata z nitrifikacijo in denitrifikacijo ter kemijskim čiščenjem fosforja obsega naslednje tehnološke podsklope oz. objekte:
 • mehansko čiščenje (vhodno črpališče z razbremenilnikom, lovilec kamenja, grobe in fine elektromotorne grablje, prezračeni peskolov in lovilec maščob, zbirni jašek za maščobe);
 • biološko čiščenje (razdelilna bazena, sekvenčni bazeni, kompresorska postaja);
 • kemijsko čiščenje (obarjanje fosforja);
 • obdelava odvečnega blata (zgoščevalec in zalogovnik blata, objekt za sprejem gošč iz malih ČN, strojno zgoščanje blata, sušenje blata);
 • pomožni objekti (transformacijska postaja, laboratorij, upravna stavba, elektroagregat, kotlovnica, skladišča).

Čistilna naprava KASAZE

Na objektu smo izvajali montažo cevovodov.
Gre za nadgradnjo obstoječe čistilne naprave na 60.000 PE (populacijskih enot). Tehnološki objekt z anaerobno stabilizacijo blata je sestavljen iz 23 tehnoloških objektov v 2 oz. 3 osnovnih sklopih: linija vode, linija blata, linija plina.

Čistilna naprava RAZKRIŽJE

Na objektu smo izvajali montažo strojne in tehnološke opreme ter montažo cevovodov.
Gre za mehansko-biološko čistilno napravo kapacitete 2.000 PE (populacijskih ekvivalentov), ki obsega naslednje tehnološke podsklope oz. objekte:
 • mehansko čiščenje - vstopne grablje (fino sito, peskolov);
 • predjama;
 • biološko čiščenje (sekvenčni bazena, kompresorska postaja);
 • obdelava odvečnega blata (zalogovnik blata, prostor z dekanterjem z doziranjem flokulanta);
 • upravna stavba.

Mlekarna CELEIA Arja vas

1. DELNA DOBAVA IN MONTAŽA CEVOVODOV IN STROJNE OPREME IN MATERIALA ZA IZVEDBO DEL NA OBJEKTU ČISTILNA NAPRAVA—BIOLOŠKA PREDOBDELAVA V MLEKARNI CELEIA
 • Montaža posod in podestov iz emajlirane pločevine za čistilno napravo Mlekarna Celeia
 • Dobava in montaža opreme - izvedba obrtniških del pri spremembi strojnice na objektu za prečiščenje odpadnih voda
 • Dobava in montaža materiala in opreme za izvedbo povezave črpališča s čistilno napravo Mlekarna Celeia
 • Montaža opreme in izvedba cevovodov na čistilni napravi

Čistilna naprava prašičereja Podgrad

1. IZVEDBA STROJNIH DEL REKONSTRUKCIJE IN DOGRADITEV ČISTILNE NAPRAVE PRAŠIČEREJE PODGRAD
 • Dobava in izvedba cevovodov
 • Montaža posode iz emajlirane pločevine za čistilno napravo Prašičereje Podgrad
 • Montaža strojne opreme

Čistilna naprava Laško

1. KOMUNALNI DEL
 • dobava in montaža cevovodov ter armatur in montaža strojne opreme

2. INDUSTRIJSKI - BIOLOŠKI DEL
 • projektiranje, dobava in montaža "Biobed Reaktorja" ter kondicionarnega rezervoarja

Čistilna naprava Celje

1. MONTAŽA STROJNE IN TEHNOLOŠKE OPREME TER PROJEKTIRANJE IN MONTAŽA CEVOVODOV
 • montaža strojne opreme
 • projektiranje in montaža cevovodov
 • končni AKZ
 • testiranje in sodelovanje pri poskusnem zagonu
 • izdelava splošne montažne dokumentacije in PID dokumentacije

Čistilna naprava LEK Lendava

1. DOBAVA IN MONTAŽA STROJNIH INSTALACIJ TER MONTAŽA STROJNIH INSTALACIJ
 • izvedba strojno instalacijskih del (prezračevanje, hlajenje, ogrevanje, vodovod)
 • montaža tehnološke opreme (cevovodi, armature, črpalke, konzolna dvigala, zapornice, prelivniki, puhala, oprema Noggerath, .)
 • sodelava pri zagonu in testiranju opreme
 • sodelava pri pripravi PID

Čistilna naprava Saleške doline

1. Dobava in montaža strojne opreme Biofiltracije za objekt Centralna čistilna naprava Saleške doline
 • montaža naprav (puhala)
 • montaža črpalk
 • dobava in montaža ostale opreme
 • montaža cevovodov, armatur in merilnikov

Odpraševalna naprava Acroni

1. Dobava in montaža opreme za odsesovanje 4. odprtine elektro obločne peči
 • izdelava, dobava, montaža in AKZ kanalov, zbiralnikov prahu in podpornih jeklenih konstrukcij
 • montaža tehnološke opreme (dobavitelja AAF)
 • dobava in montaža jeklenih delov kompenzatorjev

Naprava za ražveplevanje TE Trbovlje

1. Montaža opreme v skupni teži 1200 ton v I. in II. fazi izgradnje
 • demontaža in premontaža obstoječe opreme (kanali, ventilatorji)
 • predsestava in montaža novih dimovodnih kanalov
 • montaža jeklene konstrukcije in fasadne podkonstrukcije
 • montaža ventilatorjev vleka, loput in kompenzatorjev
 • montaža ostale opreme; silosi apnenčeve moke, toplotni menjalnik, črpalke
 • izdelava dokumentacije za tehnični pregled in uporabno dovoljenje

Elektrofilter na bloku 5 v TE Šoštanj

1. Demontaža obstoječega elektrofiltra bloka 5
 • ohišje elektrofiltra z vsemi vgradnimi elementi
 • nosilna jeklena konstrukcija EF do kote 8,5m
 • dimovodnimi kanali
 • ventilatorji vleka

2. Montaža strojnega dela novega elektrofiltra
 • ohišje elektrofiltra z vsemi vgradnimi elementi
 • vstopna in izstopna hauba
 • predelava obstoječe in montaža nove nosilne konstrukcije elektrofiltra
Novice

Trenutno v izvedbi

Avgust 2020

ENERGETIKA LJUBLJANA – Zamenjava veznega parovoda med B2 in B3 v TETOL

AQUAFILSLO, Ljubljana – Montaža inox opreme ter cevovodov za projekt DrM filtri ter montaža cevovodov za paro DN 150

ČISTILNA NAPRAVA MARIBOR – Predelava inox cevovoda DN 400 ter zamenjava ventilov, sanacija cevi DN 600 ter predelava cevovodov puhala C ter D

METAL RAVNE – Remonti v valjarni

TE ŠOŠTANJ – Sanacija kotlovskega obtočnega sistema na B6

PALOMA, Sladki vrh – Montaža inox cevovodov

AquafilSlo – razna vzdrževalna varilno cevarska dela na inox cevovodih

Pivovarna Union, Ljubljana – razna varilno cevarska vzdrževalna dela

Salonit Anhovo – montažno vzdrževalna dela  

.

.

Za uporabo nekaterih funkcij in pravilen prikaz te spletne strani je potrebna uporaba piškotkov. Več informacij o piškotkih najdete tukaj.

Strinjam se z uporabo piškotkov na tej spletni strani: